Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Stoori by Saran henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 4.1.2020. Tässä selosteessa yrityksellä viitataan rekisterinpitäjään.

1. Rekisterinpitäjä
Stoori by Sara Oy
Syvälahdentie 8, 04500 Kellokoski
040 663 1376, sara@stooribysara.fi

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Sara Kuusivuo, 040 663 1376, sara@stooribysara.fi

3. Rekisterin nimi
Stoori by Sara asiakasrekisteri
Tietosuoja-asioita koskevat yhteydenotot:
Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröityä kehotetaan ottamaan yhteyttä edellä mainittuun yhteyshenkilöön.

 

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on:

4.1. Oikeutettu etu
(Tämä tarkoittaa sitä, että rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välillä on asianmukainen ja merkityksellinen suhde, kuten jäsenyys tai asiakkuus) Tietojasi käsitellään palvelujen tarjoamiseksi, palvelun laadun varmistamiseksi sekä markkinoinnin lähettämiseksi siinä määrin kuin se on tarpeellista näiden toimenpiteiden suorittamiseksi.

4.2 Lakisääteinen velvoite
Henkilötietojasi käsitellään lakisääteisten velvoitteideni noudattamiseksi, kun käsittelen tietojasi kirjanpitovelvoitteiden noudattamiseksi.

4.3 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, yrityksen palvelujen laadun varmistaminen sekä markkinointi. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

Käyttämällä Stoori by Saran palveluja hyväksyt asiakasrekisterin ylläpidon. Sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi henkilötietojen käsittelyyn milloin tahansa ottamalla yhteyttä kohdassa 2 mainittuun yhteyshenkilöön.

 

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. Käyttäjän henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:

- asiakassuhteiden luominen, ylläpito ja kehittäminen
- palvelujen toteuttaminen
- asiakaspalvelun, toiminnan ja sivustojen kehittäminen
- markkinointi käyttäen Googlen markkinointiin tarkoitettuja työkaluja
- tietojen tilastointi ja analysointi

 

6. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin kerätään henkilön luovuttamat henkilötiedot, joita katsotaan tarvittavan asiakassuhteen asianmukaiseen hoitamiseen.
Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:
-henkilön nimi
-puhelinnumero ja/tai sähköpostiosoite

-henkilön yrityksen nimi

 

7. Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilörekisteriin merkittävät tiedot saadaan säännönmukaisesti rekisteröidyltä itseltään. Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta Facebook liidinkeruulomakkeiden kautta, sähköpostitse, puhelimitse, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Henkilötietojen luovuttamisessa noudatetaan kaikissa tilanteissa lainsäädäntöä.  Asiakas ymmärtää, että hänen henkilötietoja käsitellään yhteistyökumppanien (mainittu kohdassa 9) tarjoamissa palveluissa. Asiakas ymmärtää, että hänen henkilötietoja voidaan yhteistyökumppanien palvelujen kautta siirtää kolmansille tietojenkäsittelijöille, edellyttäen kuitenkin, että henkilötietojen siirto on toteutettu EU:n tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Edellä sanottu sisältää oikeuden siirtää henkilötietoja kolmanteen maahan Euroopan Unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle, edellyttäen kuitenkin, että tietojen siirtoon on kaikilta osin noudatettu EU:n tietosuojalainsäädännön vaatimuksia.

Henkilötietojasi voidaan luovuttaa toimivaltaisen viranomaisen esittämien vaatimusten ja lakiin perustuvien edellytysten mukaisesti. Jos yritys myy, ostaa, fuusioituu tai muutoin järjestelee liiketoimintaa käyttäjän henkilötietoja voidaan luovuttaa ostajille ja näiden neuvonantajille. Asiakkaan tietoja voidaan julkaista kolmansille osapuolille siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Yritys on järjestänyt rekisterin tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla sekä pyrkii asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn niin tietotekniikan avulla ylläpidettäviin tietojärjestelmiinsä kuin manuaalisesti ylläpidettäviin ja säilytettäviin aineistoihinsa.  Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja tavalla, jolla pyritään varmistamaan henkilötietojen asianmukainen turvallisuus, mukaan lukien suojaaminen luvattomalta käsittelyltä sekä vahingossa tapahtuvalta häviämiseltä, tuhoutumiselta tai vahingoittumiselta. Rekisterinpitäjä käyttää asianmukaisia teknisiä, fyysisiä ja hallinnollisia suojaustoimenpiteitä pienentääksemme henkilötietojen hävikin riskiä ja vähentääksemme väärinkäytöksiä sekä luvatonta käyttöä, julkaisua tai muokkausta.

Henkilötietoja voidaan siirtää myös muille palveluntarjoajille järjestelmien toteuttamiseksi. Stoori by Saran järjestelmäntoimittajat voivat siirtää henkilötietoja soveltuvan yksityisyyden suojaa koskevan lainsäädännön ja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. Järjestelmäntoimittajat ovat sitoutuneet ylläpitämään henkilörekisterin sisältämät tiedot salassa ja käsittelemään tietoja huolellisesti ja luottamuksellisesti tietosuoja-asetuksen vaatimuksen huomioon ottaen. Stoori by Saran muita palveluntarjoajia ovat Louhi, Wix, Gmail Google Analytics. Näiden palveluntarjoajien tietosuojaselosteisiin pääset tutustumaan täällä:


- Louhi https://www.louhi.fi/yritys/rekisteriseloste/
- Google  https://policies.google.com/privacy?hl=fi
- Wix https://www.wix.com/about/privacy

 

10. Tietojen säilytysaika
Henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan, kuin se on tarpeellista. Rekisterin henkilötietoja säilytetään vähintään asiakkaan asiakassuhteen keston ajan. Tämän ajan päätyttyä rekisterinpitäjä poistaa tai analysoi tiedot 12 kuukauden kuluessa noudattamiensa poistoprosessienmukaisesti. Rekisterinpitäjällä voi olla velvollisuus käsitellä joitakin rekisteriin kuuluvia henkilötietoja yllä todettua pitempään lainsäädännön tai viranomaisvaatimusten noudattamiseksi.

11. Kävijäseuranta ja evästeet

Tällä verkkosivustolla käytetään kävijäseurannassa Google Analytics -ohjelmistoa, joka mahdollistaa sivuston käytön analysoinnin ja kehityksen. Google Analytics yksilöi käyttäjän ns. evästeillä, jotka ovat selaimen koneellesi tallentamia tekstitiedostoja. Käyttämällä yrityksen sivustoja annat suostumuksen evästeiden käyttöön tällä sivustolla. Evästeillä kerätty käyttäjätieto on anonyymia. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön valitsemalla selaimensa asetuksista evästeiden estämisen. Suosittelemme tutustumaan selaimesi asetuksiin, koska toimenpiteet ovat aina selainkohtaisia. Sallimalla evästeet varmistat sivustomme sujuvamman käytön. Lisätietoja Googlen analytiikkaseurannasta Googlen tietosuojasivuilta: https://policies.google.com/technologies/types?hl=fi

 

12. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

13. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

14. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen
Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa.